РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аналіз регуляторного впливу

 

Назва регуляторного органу:  Сумська районна рада

 

Назва документа: проект рішення Сумської районної ради "Про внесення змін до нормативних документів щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району".

 

Розробник аналізу регуляторного впливу: постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, планування,  бюджету, фінансів і управління комунальною власністю Сумської районної ради.

 

Опис існуючої проблеми

На виконання Закону України від 14 грудня 2010 року № 2784-VI "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування" всі діючі регуляторні акти, прийняті районною радою, підлягають обов'язковому перегляду на предмет їх відповідності основним принципам державної регуляторної політики.

Сумською районною радою прийнято регуляторний акт - рішення від 04.08.2011 «Про затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району».

Внесення змін до існуючого регуляторного акту викликано наступним:

- необхідністю правового врегулювання процедури відбору оцінювачів вартості цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району, яке передається в оренду, на конкурсній основі для забезпечення незалежної оцінки майна;

- в ході практичного застосування рішення районної ради «Про затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району» від 04.08.2011 виникла необхідність внесення уточнень до його положень, що доцільно зробити шляхом викладення його в новій редакції.

 

Мета прийняття рішення районної ради

Виділення в окремий регуляторний акт нормативних документів, які регулюють питання надання майна спільної власності району в оренду.

Вдосконалення порядку передачі в оренду майна, що належить до спільної власності району, забезпечення обґрунтованого розрахунку орендної плати.

Підвищення ефективності використання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району.

Приведення у відповідність до діючого законодавства у сфері оренди комунального майна нормативних документів районної ради з урахуванням прийнятих останнім часом змін. Врахування інтересів орендарів стосовно  можливості користування комунальним майном для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селищ Сумського району щодо максимізації доходів від оренди комунального майна.

 

Можливості досягнення визначеної мети

Запровадження цього регуляторного акта надасть можливість по - перше:

- внести необхідні зміни до нормативних документів районної ради стосовно оренди майна з метою приведення їх у відповідність до норм діючого законодавства;

по-друге:

- діючий регуляторний акт буде переглянуто відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Під час здійснення заходів, пов'язаних з процедурою прийняття регуляторного акту, його проект у відповідності до вимог чинного законодавства буде оприлюднений на веб - сайті Сумської районної ради та повідомлення про нього опубліковано у друкованих засобах масової інформації.

В процесі оприлюднення регуляторного акту зацікавлені юридичні та фізичні особи матимуть можливість прийняти участь у обговоренні нормативних документів щодо оренди майна спільної власності району та внести власні зауваження та пропозиції, які можуть бути враховані розробником регуляторного акту.

Таким чином, буде забезпечено прозорість та врахування громадської думки в процесі здійснення регуляторної політики.

 

Механізм регулювання

Даний проект детально регламентує питання надання майна в оренду, проходження всіх процедур, розпочинаючи з надання дозволу, закінчуючи підписанням договору та здійснення контролю (відповідальність) за виконанням умов договору оренди.

Крім того, впорядкується порядок передачі в оренду майна та проведення конкурсу оцінювачів майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, процедура стане прозорою, вдосконалиться порядок надання дозволів на проведення невід'ємних поліпшень, збільшиться надходження від оренди до районного бюджету, посилиться  контроль  за передачею в оренду об'єктів спільної власності.

Встановлює додаткові зобов'язання орендаря щодо сплати орендної плати, поліпшення та утримання майна.

В цілому упорядковує орендні відносини.

 

Альтернативи

Враховуючи зміни, що відбулися в чинному законодавстві, альтернатив зазначеному регуляторному акту немає.

 

Аналіз впливу на господарське середовище

Даний проект рішення районної ради, у випадку його прийняття, встановить єдині правила для всіх орендарів майна спільної власності територіальних громад району, сприятиме упорядкуванню процесу передачі  в оренду майна, своєчасній сплаті ними орендної плати та експлуатаційних послуг, що в цілому повинно позитивно вплинути на орендні відносини та поповнити бюджет району, поліпшити фінансовий стан підприємств та закладів, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району та перебувають в управлінні Сумської районної ради.

Крім того, прийняття цього акту надасть можливість ефективно використовувати майно (вільні площі), утримувати його в належному стані, вдосконалити процедуру надання дозволів на проведення орендарями невід'ємних поліпшень, здійснювати належний контроль та облік переданого майна в оренду.

 

Вплив проекту на корупцію

Впровадження цього регуляторного акту буде обмежувати надання окремих преференцій тим чи іншим орендарям, що має позитивно вплинути на зниження проявів корупції.  Разом з тим, збільшення терміну дії договору оренди створить довгострокові сприятливі умови для орендаря та ведення його бізнесу.

Термін дії акта

Регулювання орендних відносин згідно з даним проектом регуляторного акту планується здійснювати на постійній основі до прийняття органами законодавчої влади відповідних змін до діючих нормативних документів.

 

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності буде проводитись шляхом аналізу інформації про суму надходжень до районного бюджету від оренди комунального майна, відстеження кількості звернень орендарів з неврегульованих питань стосовно орендних відносин, кількості фактів порушень чинного законодавства щодо використання об'єктів комунальної власності та результати їх усунення.

Відстеження результативності регуляторного впливу здійснюватиметься Сумською районною радою через один рік з дня набрання ним чинності на підставі показників, отриманих від орендодавців та Сумської районної ради.

 

Таблиця вигод та витрат

Сфера вигод

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

- отримання вдосконалених нормативних документів, які регулюють порядок передачі майна спільної власності району в оренду, методику розрахунку орендної плати;

- збільшення надходжень до районного бюджету; 

- зменшення (відсутність) заборгованості до бюджету з орендної плати  та по експлуатаційних послугах з утримання орендованого майна;

- відновлення майна спільної власності територіальних громад району;

- зменшення кількості судових справ щодо оренди майна спільної власності територіальних громад.

 

Суб'єкти господарювання

- загальні правила платного користування майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад району;

- звільнення від сплати завдатку у розмірі місячної орендної плати;

- можливість внесення зауважень та пропозицій  до проекту регуляторного акту на стадії його оприлюднення.

- витрати, пов'язані з  підготовкою до проведення конкурсу по визначенню орендарів майна та укладанням  договорів оренди.

Територіальні громади

- своєчасне отримання бюджетних виплат та послуг, які передбачені в районному бюджеті.

- відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної депутатської комісії

Сумської районної ради                                                                              С.І.Вігран  
 

Ви тут: Головна сторінка РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Регуляторна діяльність РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Аналіз регуляторного впливу (28.09.2012)