ПОРЯДОК
     проведення конкурсу на заміщення
         вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Сумської районної ради 

 

1.     Загальні положення

   1.1.Цей Порядок розроблено відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169(із змінами), і регулює порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування п’ятої – сьомої категорій посад у виконавчому апараті Сумської районної ради.

   1.2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи виконавчого апарату районної радиповинен забезпечувати  конституційне  право  рівного  доступу до служби в органах місцевого самоврядування. 

   1.3. Для проведення відбору кандидатів на  заміщення  вакантних посад  посадових осіб виконавчого апарату районної ради  розпорядженням голови районної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії. 

   Очолює конкурсну комісію заступник голови районної ради. До складу конкурсної комісії можуть входити: керуючий справами виконавчого апарату районної ради, начальники відділів та працівники виконавчого апарату районної ради.

   1.4. Переведення на  рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті районної ради, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору. 

 2.     Умови проведення конкурсу

   2.1.Рішення про проведення конкурсу приймається головою районної ради за наявності вакантної посади у виконавчому апараті районної ради. 

   2.2.До участі у конкурсі не допускаються особи, які: визнані в установленому порядку недієздатними; мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування; у разі прийняття на службу будуть прямопідпорядковані або підлеглі близьким особам; позбавлені права займати відповідні посади в установленому аконом порядку на визначений термін;вінших випадках, установлених законами. 

   2.3.Особи, які подали необхідні документи до виконавчого апарату районної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади виконавчого апарату районної ради (далі - кандидати). 

    2.4. Конкурс проводиться поетапно: 

1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом  документів від осіб, які бажають взяти участь уконкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади; 

3) проведення іспиту та відбір кандидатів. 

 3.     Оголошення про конкурс

   3.1. Оголошення про проведення конкурсу публікується в пресі або поширюється через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводиться до відома працівників виконавчого апарату прайонної ради. 

   3.2.В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися таківідомості: 

1) найменування  органумісцевого самоврядуванняіз зазначенням   йогомісцезнаходження, адреси та номерів телефонів; 

2) назва вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом організаційного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради; 

3) основні вимоги до кандидатів, визначаються виконавчим апаратом районної ради згідно з типовими професійно-кваліфікаційними  характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування та посадових інструкцій працівників виконавчого апарату районної ради; 

4) термін прийняття документів здійснюється протягом 30 календарних днівз дня оголошення про проведення конкурсу.

   В оголошенні може міститися додаткова інформація, що несуперечитьчинному законодавству. 

   Уразі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно зпунктом 1.4.цього Порядку в межах виконавчого апарату районної ради конкурснеоголошується.

 

4.     Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

   4.1.Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконавчого апарату районної ради, такі документи: 

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення  заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службув органи місцевого самоврядуваннята проходженняслужбив органах місцевого самоврядування; 

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; 

- дві фотокартки розміром 4х6см;     

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння  вченого звання, присудження наукового ступеня; 

- копію  документа,  який  посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

   Особи, які працюють у виконавчому апараті районної ради і бажають взятииуконкурсіучасть, зазначених документів дозаявинедодають. 

   Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

   4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

   4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання якихнепередбаченозаконодавством. 

   4.4. Конкурсна комісіяперевіряєподані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо  прийняття на службув органи місцевого самоврядування. 

   4.5. Особи, документи яких не відповідаютьвстановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісієюз відповіднимобґрунтуванням. 

   Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу,а остаточне рішення приймаєконкурснакомісія. 

   4.6. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі організаційного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради. 

 

 5.     Проведення іспиту та відбір кандидатів

   5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого апарату районної ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи виконавчого апарату районної ради. 

   5.2. Головний спеціаліст відділу організаційного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого апарату  районної ради (який забезпечує вирішення питань кадрової служби у виконавчому апараті районної ради) за  погодженням  з  головою  конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та  повідомляє  кандидатів про місце і час його проведення.

   5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України,Законів України «Про службув органах місцевого самоврядування»,«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції», а також   законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень   виконавчого апарату районної ради,  структурного підрозділу.

   5.4. Порядок проведення іспиту у виконавчому апараті районної радита  перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадових осібвиконавчого апарату районної радита його структурних підрозділів затверджується розпорядженням голови районної ради, відповідно до цього Порядку,Загального порядку  проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державнихслужбовцівта Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

   5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду. 

   5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

   5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування  до кадрового резерву районної радиі протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу. 

   Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для  призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

   5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс. 

   5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

   5.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

   У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування докадровогорезерву. 

   5.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окремудумку. 

   5.12.Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення. 

   Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ (якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком).

   Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

   5.13. Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає голова районної радина підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією. 

   Якщо посада у виконавчому апараті районної ради передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

   5.14. Рішення  конкурсної комісії може бути оскаржене голові районної ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням. 

   5.15.Рішення голови районної радиможе бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством. 

 


ПОРЯДОК
 проведення іспиту кандидатів на заміщення
 вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Сумської районної ради 

I.             Загальні положення

   1.1. Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 за №169 (із змінами) та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Сумської районної ради (далі - Порядок проведення конкурсу). 

   1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

   1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Сумської районної ради (далі - конкурсна комісія). 

   1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

   Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

   Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

   Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в  конкурсі не допускаються. 

   1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. 

   1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого апарату районної ради та структурного підрозділу.

   Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції» (далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку. 

   1.7. Порядок проведення іспиту в районній раді та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого апарату районної ради та його структурних підрозділів затверджуються головою районної ради, відповідно до Порядку проведення конкурсу. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку. 

   1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті Сумської районної ради, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі. 

   1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» або «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого апарату районної ради та його структурного підрозділу. 

   1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого апарату районної ради та його структурних підрозділів, затвердженого головою районної ради. 

   1.11. Кількість білетів має бути не менше 15. 

   1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого апарату районної ради та його структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад. 

   1.13. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту. 

   1.14. Головний спеціаліст відділу організаційного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення. 

II. Організаційна підготовка до іспиту

   2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад. 

   2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту. 

   2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії. 

 III. Складання іспиту

   3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії. 

   3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3. 3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад. 

   3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення. 

   3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту. 

   3.5. Іспит складається державною мовою. 

   3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

   Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту. 

   3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин. 

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

   4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

   П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого апарату районної ради та його структурного підрозділу.

   Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого апарату районної ради та його структурного підрозділу.

   Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

   Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

   Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк. 

   4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата. 

   4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього порядку. За результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис. 

   4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі організаційного та кадрового забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради відповідно до вимог чинного законодавства. 

   4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит. 

   4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит. 

   4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду. 

   4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії. 


Додаток 1 (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та законодавства з урахуванням специфіки повноважень відділів виконавчого апарату районної ради)

Додаток 2 (ЗРАЗОК ФОРМИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА)

Додаток 3 (ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради конкурсною комісією  Сумської районної ради)

 

 

Ви тут: Головна сторінка РАЙОННА РАДА Апарат Вакансії