РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Додаток 3

до рішення районної ради

п'ятого скликання від ______

Методика

розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району

1. Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району розроблена відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», з урахуванням "Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 18.05.1996 р. № 699, від 29.06.1999 р. № 1171, від 19.01.2000р. № 75 з метою створення єдиного організаційно - економічного механізму надходження та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна (будівель, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна (обладнання, транспортні засоби, нежитлові приміщення тощо).

2.Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

- визначається розмір річної орендної плати;

- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди;

- з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди;

- у разі, коли термін оренди менший за один місяць, на основі місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

3. Розмір річної орендної плати за цілісний майновий комплекс, його структурний підрозділ, визначається за формулою:

 Опл. = Вз х Сор.ц.,

де:

 Опл. - розмір річної орендної плати, грн.;

 Вз - залишкова (за балансом форма № 1) вартість орендованих основних засобів на час оцінки об'єкта оренди, яка визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку майна;

 Сор.ц. - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств ( їх структурних підрозділів).

4. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організаціями) визначається за формулою:

 Опл. = Вп х Сор.,

де: Вп - вартість орендованого майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку майна;

 Сор. - орендна ставка, визначена за результатами проведеного конкурсу.

5. У разі оренди окремого, індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) розмір річної орендної плати встановлюється за згодою сторін, але не менше 10 % вартості орендованого майна, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки.

Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.

6. Проведення незалежної оцінки вартості об'єкта оренди здійснює оцінювач, який отримав сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

7. У випадку надання в оренду частини приміщення ( окремої кімнати, декілька кімнат та т.і.), проводиться незалежна оцінка цієї частини.

За умови наявності незалежної оцінки вартості всього об'єкту нерухомості, вартість частини цього приміщення визначається за формулою :

 Вп = Вб : Пб х Пп,

 де: Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі, грн.;

 Вб - вартість будівлі в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються Орендарем), визначена згідно з незалежною оцінкою, грн.;

 Пп - площа орендованого приміщення, кв.м;

 Пб - площа будівлі в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються Орендарем), кв.м.

Крім того, може проводитися оцінка окремих приміщень будівель, які надаються в оренду.

8. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл. міс. = Опл. : 12 х І пр х І м,

де: Опл. - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

 І пр. - індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна - з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати.

 І м - індекс інфляції за перший місяць оренди.

9. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

10. Орендна плата перераховується Орендарем на рахунок Орендодавця, а в разі оренди цілісного майнового комплексу - до обласного бюджету щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

11. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

12. У разі, коли орендодавцем майна районна рада, орендна плата за цілісні майнові комплекси та інше окремо визначене майно сплачується в розмірі 100 відсотків до обласного бюджету.

13. У разі, коли орендодавцем нерухомого майна є підприємство, установа, організація, орендар сплачує 100 відсотків орендної плати орендодавцю. З них 70 відсотків залишається в розпорядженні орендодавця, 30 відсотків орендодавець до 25 числа кожного місяця перераховує до обласного бюджету.

14.У разі оренди окремого індивідуально-визначеного рухомого майна, орендар 100 відсотків орендної плати перераховує орендодавцю.

15. Нарахування податку на додану вартість (надалі ПДВ) на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством. ПДВ нараховується на повну суму орендної плати. Після отримання повної суми орендної плати з урахуванням ПДВ балансоутримувач спрямовує 30 відсотків орендних надходжень без ПДВ до обласного бюджету.

16. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання, і становить одну гривню на рік. Перелік таких орендарів визначається рішеннями обласної ради.

17. Крім орендної плати, орендарі сплачують окремо за спеціальними рахунками згідно з укладеними договорами між Орендодавцем та Орендарем або відповідними спеціалізованими організаціями витрати на утримання орендованого майна, плату за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, електропостачання, опалення, газопостачання, вивіз сміття, телефонний зв'язок, земельний податок та т. і.).

Витрати на утримання нерухомого майна, наданого в оренду одночасно кільком підприємствам, установам, організаціям, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло - і водопостачання, каналізації, за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

Ви тут: Головна сторінка РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Регуляторна діяльність РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності