РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Додаток 1

                                                                   до рішення районної ради

                                                                   п'ятого скликання від 31.07.2009

 

Порядок

 передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району

1. Загальні положення

1.1. Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району (далі Порядок) регулює організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, будівель, споруд, приміщень та іншого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (далі майно), правові відносини між орендодавцем та орендарями щодо використання майна, укладання, припинення та розірвання договору оренди майна.

1.2. Цей Порядок  розроблений на підставі Господарського та Цивільного кодексів України,  Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про оренду державного та комунального майна".

1.3. Майно надається в оренду тільки на конкурсних засадах, за винятком індивідуально визначеного майна (окрім об'єктів нерухомості).

1.4. Майно, що передається в оренду бюджетним установам, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв ( в тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні), громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей - інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначено доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50% книжкової продукції державною мовою ( за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній передається в оренду без проведення конкурсу.

1.5. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна визначається відповідним Положенням, яке затверджується районною радою.

1.6. Ініціатива щодо передачі в оренду майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до п. 4 цього Порядку, а пропозиція щодо передачі майна в оренду може надходити від орендодавців, зазначених у п. 3 цього Порядку.

2. Об'єкти оренди

2.1. Об'єктами оренди є:

  • - цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи;
  • - майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);
  • - нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);
  • - інше окреме індивідуально визначене майно (крім об'єктів нерухомості).

3. Орендодавці

3.1. Орендодавцями є:

  • - Сумська районна рада - щодо майна, яке безпосередньо знаходиться у неї на балансі, в тому числі виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств (їх структурних підрозділів), а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);
  • - підприємства, установи, заклади, в господарському віданні та в оперативному управлінні яких перебуває майно (будівлі, споруди, приміщення, окреме індивідуально визначене майно).

4. Орендарі

4.1. Орендарями майна можуть бути:

- господарські товариства, в тому числі створені членами трудового колективу комунального підприємства, його структурного підрозділу;

-   інші юридичні та фізичні особи - громадяни України;

- фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

4.2. Фізичні особи, які бажають укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язані зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

4.3. Фізичні та юридичні особи іноземних держав та особи без громадянства, які мають намір отримати майно в оренду, перед поданням заяви про це повинні зареєструвати свою діяльність відповідно до законодавства України.

5. Передача в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів

5.1. Передача в оренду цілісних майнових комплексів підприємств (їх структурних підрозділів) здійснюється за рішенням районної ради.

5.2. Якщо є ініціатива щодо передачі цілісного майнового комплексу в оренду, питання виноситься на розгляд чергової сесії районної ради.

5.3.За умови згоди районної ради на передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу, районна рада у триденний термін повідомляє про це трудовий колектив комунального підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.

5.4. Трудовий колектив протягом п'ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право ухвалити рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.

5.5. Створене членами трудового колективу господарське товариство має переважне право перед іншими фізичними та юридичними особами на укладення договору оренди майна того підприємства, структурного підрозділу, де створене це товариство.

5.6. Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу направляють на адресу районної ради:

- заяву із зазначенням своєї назви (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові), юридичної адреси (місця реєстрації) та платіжних реквізитів заявника, а також наступні документи:

- завірені копії установчих документів, копію свідоцтва про державну реєстрацію, довідку органу статистики про включення до ЄДРПОУ, довідку про взяття на облік платника податків, ліцензію на здійснення певного виду діяльності (якщо вид діяльності підлягає ліцензуванню).

Трудовий колектив комунального підприємства, цілісний майновий комплекс або структурний підрозділ якого надається в оренду, крім вищезазначених документів надає :

- витяг з протоколу загальних зборів (конференції ) трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про рішення взяти в оренду цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ;

- витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу працівників підприємства, його структурного підрозділу про рішення щодо створення господарського товариства та затвердження його статуту;

- копію статуту комунального підприємства - об'єкта оренди та його річну фінансову звітність (форми № 1,2);

- розподільчий баланс (у разі оренди структурного підрозділу підприємства);

- акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу підприємства або його структурного підрозділу із зазначенням вартості основних засобів;

- звіти про незалежну оцінку майна, якщо вартість основних засобів переоцінювалася на підставі такої оцінки;

- довідку підприємства - балансоутримувача про наявність у нього на балансі майна, що передається в оренду, та про відсутність (наявність) на підприємстві боргу перед бюджетом та податкової застави об'єкта оренди.

5.7. На підставі поданих документів районна рада готує проект рішення районної  ради щодо надання майна в оренду.

Проект рішення попередньо розглядається депутатською комісією з питань планування , бюджету, фінансів і управління комунальною власністю  (далі - профільна   комісія).

Якщо заява від господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу не надійшла, орендар  визначається на конкурсних засадах та за умовами, які будуть визначені профільною комісією .

5.8. Про ухвалене рішення районної ради щодо оренди цілісного майнового комплексу районна рада повідомляє заявника.

 У разі відмови заявнику надається вмотивована відповідь.

6. Передача в оренду нерухомого майна

6.1.Передача в оренду об'єктів нерухомості здійснюється за рішенням районної ради на конкурсних засадах.

6.2. Орендодавці, зазначені в пункті 3 Порядку, за наявності вільних площ подають районній раді клопотання про надання дозволу на передачу в оренду майна із зазначенням об'єкта оренди, доцільності передачі його в оренду, інформації про загальну та корисну площу об'єкта оренди і напрямів його цільового використання та пропозиції щодо терміну оренди. Крім того, надається довідка підприємства, установи, організації - балансоутримувача про наявність у них на балансі майна, що передається в оренду.

Комунальні підприємства одночасно подають довідку про відсутність (наявність) у підприємства заборгованості перед бюджетом або податкової застави об'єкта оренди.

В разі необхідності районна рада має право вимагати від балансоутримувачів додаткові документи щодо оренди майна.

6.3. Районна рада ради розглядає належним чином оформлені документи та організовує їх розгляд на засідання депутатською комісією з питань планування , бюджету, фінансів і управління комунальною власністю.

 6.4. Комісія проводить засідання, на яких розглядає питання щодо оренди майна спільної власності територіальних громад району та вносить пропозиції, на основі яких районна рада готує проект рішення на розгляд сесії районної ради. Звернення, які не розглядалися на комісії, не підлягають розгляду на сесії.

Остаточне рішення про надання приміщення в оренду приймається на пленарному засіданні районної ради за поданням районної ради.

 В разі не вирішення питання позитивно, районна рада надає вмотивовану відповідь-відмову в письмовій формі.

6.5. На підставі рішення районна рада письмово повідомляє Орендодавця про надання дозволу на передачу в оренду конкретного нерухомого майна, надає орендодавцю свій висновок щодо умов конкурсу, розміру стартової орендної ставки, терміну дії договору оренди та інших суттєвих умов договору оренди.  

6.6. Після отримання дозволу Орендодавець організовує оцінку майна , розміщує об'яву в засобах масової інформації про проведення конкурсу та проводить його за участю представників районної ради та профільної комісії районної ради, визначає переможця, з яким укладає договір оренди.

6.7. Проведення конкурсу регулюється Положенням про порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району, яке затверджується районною радою.

6.8. У разі, коли заяви про оренду майна надійшли від двох або більше бюджетних установ, організацій, конкурс не проводиться, а майно передається в оренду установі, організації, яка фінансується з районного бюджету. В інших випадках до уваги береться черговість подання заяв.

7. Передача в оренду окремого індивідуально визначеного майна

  (крім об'єктів нерухомості)

7.1. Передача в оренду індивідуально визначеного майна (крім об'єктів нерухомості), здійснюється комунальними підприємствами, установами, закладами самостійно.

7.2.Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім об'єктів нерухомості), направляють орендодавцю заяву із зазначенням назви (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові), юридичної адреси (місця реєстрації), а також такі документи:

- копії установчих документів;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

- копію довідки про взяття на облік платника податків;

- копію ліцензії на здійснення певного виду діяльності (якщо вид діяльності підлягає ліцензуванню);

- копію паспорта (стор 1, 2, 11) - для фізичної особи.

При необхідності орендодавець може запросити від заявника додаткові документи, які стосуються оренди майна.

7.3. Орендодавець розглядає подані йому матеріали та укладає договір з орендарем.

7.4. У разі відмови в укладенні договору заявнику надається вмотивована відповідь.

8. Укладення договорів оренди

8.1. Договори оренди майна укладаються у порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Порядком.

8.2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати Типовому договору оренди нерухомого майна, затвердженого районною радою. Сторони не можуть відступати від змісту Типового договору, але мають право конкретизувати його умови.

8.3. В разі укладення договору між орендарем, визначеним пунктом 4  Порядку, та орендодавцем - балансоутримувачем майна, визначеним пунктом 3 Порядку, три примірники договору разом з розрахунком орендної плати, звітом про незалежну оцінку вартості майна та рецензією на звіт надаються районній раді для погодження.

8.4. Отримавши примірники договорів, районна рада перевіряє умови надання в оренду майна вимогам проведення конкурсу. У разі відсутності зауважень на всіх примірниках договору робиться реєстраційний напис. Всі примірники прошиваються, скріплюються печаткою районної ради, після чого два примірника повертаються орендодавцю (для орендодавця та орендаря), один примірник договору залишається в районні раді.

8.5. Розбіжності, що виникають при укладенні договору оренди, оформляються протоколом розбіжностей і вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

Орендодавцю забороняється без узгодження з районною радою погоджуватися з протоколом розбіжностей.

8.6. Зміни та доповнення, які вносяться сторонами до договору оренди, в обов'язковому порядку попередньо погоджуються з районною радою.

8.7. Договір оренди нерухомого майна, укладений на термін не менш ніж на три роки, підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією, покладаються на орендаря.

8.8. Договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (за винятком об'єктів нерухомості) укладається сторонами у порядку, встановленому чинним законодавством України і без додаткового погодження договору з районною радою.

9. Страхування об'єкта оренди

9.1. Протягом місяця після укладення договору оренди орендоване майно страхується орендарем не менше, ніж на його вартість, зазначену у звіті про незалежну оцінку на користь орендодавця або орендаря, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди.

9.2. Страхова компанія (страховик) та орендар (страхувальник), укладають договір на страхування об'єкта оренди,  який постійно поновлюється таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

9.3.Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок страхувальника.

10. Орендна плата

10.1. Орендна плата нараховується з дати початку дії договору оренди.

10.2. Порядок розрахунку і використання орендної плати визначається Методикою  розрахунку та порядком використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району, яка затверджується районною радою.

10.3 Орендарям бюджетних закладів, установ та організацій можуть надаватися пільги щодо орендної плати в розмірі однієї гривні на рік. Перелік таких об'єктів затверджується районною радою.

11. Поліпшення майна

11.1. Орендар має право за письмовою згодою з орендодавцем (балансоутримувачем) та районною радою, за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення орендованого майна відповідно до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 3 жовтня 2006 року № 1523, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 року за № 1123/12997.

12. Суборенда

12.1. Передача цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів у суборенду забороняється.

12.2. Орендар має право за згодою з Орендодавцем передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно (обладнання, устаткування транспортні засоби тощо). Договір суборенди погоджується з Орендодавцем. При  цьому строк дії договору суборенди не повинен перевищувати термін дії договору оренди.

Копія договору суборенди надається районній раді.

12.3. Плата за суборенду майна, яку отримує Орендар, не повинна перевищувати орендної плати Орендаря. В разі перевищення плати за суборенду майна, різниця перераховується до обласного бюджету.

13. Контроль за використанням майна, переданого в оренду

13.1. Районна рада в електронному та документальному вигляді веде облік майна, яке передане в оренду та контролює стан надходження коштів від надання майна в оренду.

13.2. Орендодавець зобов'язаний:

  • - щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним, подавати до районної ради звіт про стан сплати та перерахування коштів, отриманих за оренду майна (в тому числі до районного бюджету) та відомості про майно, яке не використовується і може бути здане в оренду;
  • - здійснювати контроль за цільовим використанням майна, переданого в оренду;
  • - за 3 місяці до закінчення строку договору письмово повідомити орендаря про закінчення строку договору у разі, якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб.
  • - прийняти майно за актом приймання-передачі від орендаря протягом 3 робочих днів після припинення дії договору оренди.

14.Прикінцеві положення

14.1. Після закінчення строку дії договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, бере участь у конкурсі на отримання права оренди коммунального майна.

Орендодавець при визначенні переможця конкурсу, за інших рівних умов, надає перевагу пропозиціям орендаря,  який належним чином виконував свої обов'язки, шляхом застосування преференційної поправки, розмір якої встановлюється КМУ і не може бути меншим 0,8.

Ви тут: Головна сторінка РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Регуляторна діяльність РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл,селищ