РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Додаток

до рішення ________сесії

Сумської районної ради

від ________

 

ПОРЯДОК

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району

 

1. Порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району, розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та інших нормативно – правових документів.

Відповідно до статей 43, 60, пункту 10 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” майно, передане до комунальної власності району також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району, управління яким здійснює районна рада або уповноважені нею органи, визначені у пункті 3 порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району (далі – Порядок).

Порядок розроблено з метою впорядкування процесів управління об’єктами (майном) спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (далі - спільної власності району).

Підприємства, установи і заклади користуються майном спільної власності району на основі права господарського відання або оперативного управління згідно вимог, передбачених цим Порядком та іншими рішеннями районної ради і чинним законодавством.

Голова районної ради або, за його дорученням, заступник голови районної ради, постійна комісіярайонної ради з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів і управління комунальною власністю, а також виконавчий апарат районної ради забезпечують здійснення функцій управління майном спільної власності району, яке перебуває в управлінні районної ради, в межах повноважень, визначених рішенням районної ради та відповідно до чинного законодавства.

Голова районної державної адміністрації або, за його дорученням, заступники голови районної державної адміністрації та керівники структурних підрозділів забезпечують функції управління  майном спільної власності району, яке передане районній державній адміністрації в управління, в межах делегованих повноважень, визначених рішенням районної ради та відповідно до чинного законодавства.

2. Об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, управління якими здійснюється відповідно до цього Порядку, є:

- рухоме і нерухоме майно підприємств, установі закладів, закріплене за ними на праві господарського відання або оперативного управління;

- житловий фонд, не житлові приміщення;

- майно підприємств, установ,і закладів, яке перебуває у процесі приватизації;

-  цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці);

- заклади освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно і об’єкти, визначені відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” як об’єкти права комунальної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад сіл, селищ району.

3. Суб’єктами управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району є:

- районна рада;

- головарайонної ради (за дорученням ради);

- районнадержавнаадміністрації( в межах делегованих районною радою повноважень).

4. Здійснюючи правомочності щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, районна рада, в порядку і межах, визначених чинним законодавством:

- приймає рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідацію) підприємств, установ і закладів, заснованих на спільній власності за пропозиціями районної державної адміністрації;

- затверджує, вносить зміни до статутів (положень) підприємств, установі закладівспільної власності,приймає рішення у зв’язку з порушенням статутів (положень) за пропозиціями районної державної адміністрації;

- у випадках, визначених чинним законодавством, погоджує статути (положення) установ, закладівспільної власності за пропозиціями районної державної адміністрації;

- визначає органи, уповноважені здійснювати оперативне управління об’єктами спільної власності, встановлює межі їх повноважень та передає до сфери їх управління відповідні об’єкти спільної власності;

- приймає рішення про закріплення за підприємствами, установами і закладамимайна спільної власності району на правігосподарського відання або оперативного управління;

- приймає рішення про передачу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у державну власність за пропозиціями районної державної адміністрації;

- дає згоду на передачу об’єктів з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ району за пропозиціями районної державної адміністрації;

- приймає рішення про передачу об’єктів спільної власності у комунальну власність територіальних громад району за пропозиціями районної державної адміністрації;

- надає згоду на прийняття об’єктів комунальної власності територіальної громади у спільну власність територіальних громад сіл, селищ району за пропозицією районної державної адміністрації;

- надає згоду на прийняття об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,міст області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ району за пропозицією районної державної адміністрації;

- приймає рішення про передачу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- приймає рішення зпитання відчуження майна спільної власності районуза пропозиціями районної державної адміністрації;

- погоджує умови і приймає рішення про приватизацію майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району за пропозиціями районної державної адміністрації;

- приймає рішення просписаннямайна, що перебуваєна балансі підприємств, установ та закладіві відносится до спільної власності територіальних громад сіл, селищ районуу відповідності до порядку і за первісною (переоціненою) вартістю, передбачених чинним законодавством для об’єктів державної власностіза пропозиціями районної державної адміністрації;

- приймає рішення про передачу під заставу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району за пропозиціями районної державної адміністрації;

- визначає відрахування до районного бюджету частини прибутку підприємств спільної власності за пропозиціями районної державної адміністрації;

- вирішує питання передачі нерухомого майна з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ району за пропозиціями районної державної адміністрації;

- вирішує питання щодо призначення і звільнення на умовах контракту керівників комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, та погоджує питання щодо призначення і звільнення на умовах контракту керівників установ і закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району за пропозиціями (поданнями) районної державної адміністрації та управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації;

- здійснює інші, передбачені законодавством України, повноваження щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

Пропозиції районної державної адміністрації з питань управління спільною власністю району повинні містити обґрунтування внесення даного питання на розгляд районної ради, проект рішення районної ради та інші документи відповідно до  регламенту роботи районної ради.

5. Голова районної ради за дорученням та від імені ради:

- в період між сесіями районної ради звільняє у виняткових випадках керівників комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (звернення керівника із заявою про звільнення з роботи за власним бажанням, поновлення на роботі працівника (за рішенням суду), який раніше виконував цю роботу, смерті керівника, набрання законної сили вироком суду, яким керівника засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи тощо) з наступним затвердженням розпоряджень голови на сесії районної ради;

- в період між сесіями районної ради призначати виконуючими обов’язки керівників комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ району до розгляду питання призначення на сесії ради;

- за рішенням сесії ради здійснює укладання, продовження на новий термін та розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, згідно з типовою формою, та контроль за дотриманням умов контрактів;

- вирішує питання притягнення керівників комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ району до дисциплінарної відповідальності;

- скріплює підписом та печаткою статути (положення) підприємств, установ і закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, за умови, що тексти цих документів затверджені рішенням сесії районної ради;

- вирішує питання списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних активів, що перебувають на балансі Сумської районної ради, у відповідності до порядку і за первісною (переоціненою) вартістю, передбачених чинним законодавством для об’єктів державної власності;

- здійснює інші повноваження з управління спільною власністю доручені районною радою.

6. Постійні комісії районної ради з питань, які належать до їх відання:

         - здійснюють контроль за ефективністю управління майном, що належить до спільної власності;

         - заслуховують на засіданні комісії звіти керівників підприємств, установі закладівпро результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об’єкту спільної власностірайону;

         - здійснюють попередній розгляд та вносять рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань порядку та умов продажу, передачі під заставу, інших способів відчуження, списання об’єктів спільної власностірайону, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку та з інших питань управління спільною власністюрайону;

         - здійснюють попередній розгляд пропозицій щодо переліку та умов приватизації об’єктів спільної власності та вносять рекомендації, висновки з даного питання на пленарне засідання ради;

         - перевіряють дотримання умов договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів;

         - попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою;

         - здійснюють попередній розгляд та приймають відповідні висновки і рекомендації щодо затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ і закладів спільної власності територіальних громад сіл,селищ району, прийняття рішень у зв’язку з порушенням статутів (положень);

         - здійснюють інші повноваження з управління спільною власністюрайону, передбачені рішеннямиради.

         7. Повноваження делеговані районній державній адміністрації по оперативному управлінню об’єктами та майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ району:

         7.1. Вносить пропозиції районній раді щодо вирішення питань:

         - створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідації) підприємств, установі закладів, заснованих на спільній власності;

         - затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установі закладівспільної власностірайону, прийняття рішень у зв’язку з порушенням статутів (положень);

         - передачі об’єктів зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у державну власність;

- надання згоди на передачу об’єктів з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ району;

- передачі об’єктів зі спільної власності району у комунальну власність територіальних громадсіл, селищрайону;

- передачі об’єктів зіспільної власності територіальних громад сіл,селищ району у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- надання згоди на прийняття об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ району;

- надання згоди на прийняття об’єктів комунальної власності територіальної громади у спільну власність територіальних громад сіл, селищ району;

- придбання майна;

- відчуження майна;

- відрахування до районного бюджету частини прибутку підприємств спільної власностірайону;

- передачі під заставу об’єктів спільної власностірайону;

- передачі майна з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;

- погодження умов і прийняття рішення про приватизацію майна об’єктів спільної власності територіальних громадсіл, селищ району;

- списання майна, що перебуваєна балансі підприємств, установ та закладіві відносится до спільної власності територіальних громад сіл, селищ районуу відповідності до порядку і за первісною (переоціненою) вартістю, передбачених чинним законодавством для об’єктів державної власності.

7.2. Вирішує за попереднім погодженням районної ради питання призначення та звільнення з посад керівників установ і закладів, укладання, продовження на новий термін та розірвання контрактів з ними, згідно з типовою формою, здійснює контроль за дотриманням умов контрактів.

7.3. Встановлює для комунальних підприємств показники ефективності використання майна спільної власності, щоквартально заслуховує звіт керівника про результати виконання показників.

7.4. Забезпечує оперативне управління підприємствами, установами і закладами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району,здійснює фінансовий, економічний контроль за їх діяльністю.

7.5. Погоджує структуру та штати підприємств спільної власності, форми, системи оплати праці, матеріального заохочення працівників цих підприємств.

7.6. Погоджує (встановлює) тарифи на послуги, які надаютьсяпідприємствами спільної власностірайону.

7.7. Здійснює контроль за надходженням (заборгованість) до районного бюджету коштів від оренди комунального майна в розрізі орендодавців (балансоутримувачів).

7.8. Здійснює контроль за надходженням до бюджету частини прибутку підприємств.

7.9.Забезпечує дотримання порядкусписання, передачі майна об’єктів спільної власності відповідно до чинного законодавства, рішень районної ради.

7.10. Контролює проведення інвентаризації майна об’єктів спільної власності району, вживає заходів щодо виявлених порушень відповідно до вимог чинного законодавства.

7.11. Здійснює контроль за дотриманням статутів (положень) підприємств, установі закладівспільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

7.12. Здійснює контроль за укладенням та виконанням договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району підприємствами, установамиі закладами.

7.13. Періодично  (не рідше одного разу на рік) інформує на сесії районної ради про проведену роботу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, повноваження щодо управління яким делеговано районною радою.

8. Керівник об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ району щороку протягом строку дії своїх повноважень звітує районній раді та щоквартально районній державній адміністрації про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність об’єкта, збереження та ефективного використання майна; вирішує питання списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних активів, що перебувають на балансі цього об’єкта, у відповідності до порядку і за первісною (переоціненою) вартістю, передбачених чинним законодавством для об’єктів державної власності.

В окремих випадках за пропозицією відповідної постійної комісії районної ради звіт керівника може бути заслухано на її засіданні та сесії районної ради, у разі прийняття нею відповідного рішення.

Ви тут: Головна сторінка РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Регуляторна діяльність РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад