СУМСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

  10.07.2012                                                     м.Суми                       №  37

Про порядок організації роботи щодо розгляду

звернень та особистого прийому громадян

керівництвом Сумської районної ради

 

         На підставі Закону України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 р. №393/96-ВР та Указу Президента України від 07лютого 2008р.          № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", керуючись п.8 ст.59, ст. 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення організації особистого прийому і належного розгляду звернень громадян ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. ЗАТВЕРДИТИ Положення про організацію роботи щодо розгляду звернень та особистого прийому громадян у районній раді згідно з додатком 1.

2.  ЗАТВЕРДИТИ графік особистого прийому громадян керівництвом районної ради згідно з додатком 2 та графіки прийому громадян  головою ради  та  її заступником за місцем проживання населення району  на ІІ півріччя 2012 року згідно з додатками 3, 4. 

3.Головному спеціалісту  відділу з питань організаційного, юридичного та кадрового забезпечення діяльності районної ради Алєксєєвій І.О. узагальнювати матеріали щодо розгляду звернень громадян щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подавати інформацію голові районної ради. 

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  керуючого справами виконавчого апарату районної ради  Віграна С.І. 

Голова                                                                                      І.В.Бояринова

 

 

Додаток 1
до розпорядження  голови

районної ради 

10.07.2012р. N 37

 

положення

про організацію роботи щодо розгляду звернень

та особистого прийому громадян у Сумській  районній раді

1. Загальні положення. 

        1.1. Організація роботи щодо розгляду звернень та особистого прийому громадян здійснюється згідно з вимогами Конституції України (ст.40), Законів України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 р. №393/96-ВР, "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 07лютого 2008р. № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р.  № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації".

        1.2. Реєстрацію звернень та особистого прийому громадян забезпечує  головний спеціаліст  відділу з питань  організаційного, юридичного та кадрового забезпечення діяльності ради.  

2. Розгляд звернень громадян 

        2.1. Письмові звернення, надіслані поштою або передані громадянином, реєструються та попередньо розглядаються керуючим справами виконавчого апарату районної ради, якщо ці звернення відповідають вимогам статті 5 Закону України "Про звернення громадян". Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження. До звернення додається супроводжуючий лист, який підписує голова районної ради ( або особа, яка її заміняє).

        2.2. Якщо питання, порушені у зверненні, одержаному районною радою, входять до його повноважень, то ці звернення розглядаються головою районної ради або його заступником .

        2.3. На виконання статті 18 Закону України "Про звернення громадян" за резолюцією голови районної ради за бажанням громадянина письмове звернення розглядається за участю громадянина.

        2.4. На виконання статті 8 Закону України "Про звернення громадян" не розглядаються  непідписані звернення  та повторні звернення, якщо питання, порушене у першому зверненні, вирішено або роз'яснено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено ст. 7 Закону України "Про звернення громадян".

        2.5. На виконання статей 14,15,16 Закону України "Про звернення громадян" пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються безпосередньо головою районної ради.

        2.6. Якщо питання, порушені у зверненні, одержаному районною радою, не входять до її повноважень, то це звернення у термін не більше п'яти днів з дня одержання пересилається на розгляд відповідному органу чи посадовій особі за належністю, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. До звернення додається супроводжуючий лист з роз'ясненнями, який підписується головою районної ради ( або особою, яка її заміняє).

        2.7. Громадянин, який звернувся до районної ради, отримує відповідь у терміни, передбачені статтею 20 Закону України "Про звернення громадян".

        2.8. Відповідь громадянину готує той орган, який отримав звернення на розгляд та виконання до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

        2.9. Відповідальність за несвоєчасне та несуттєве надання відповіді громадянину несуть особи, з вини яких було допущено порушення у порядку, передбаченому чинним законодавством.

        2.10. Інформацію за зверненнями громадян до Президента України, Адміністрації Президента України, до Верховної Ради України, Прем'єр-Міністра України, органів державної влади України вищого рівня готують особи згідно з резолюцією   голови районної ради ( або особи, яка її заміняє).

        2.11. Інформація за зверненнями громадян готується за підписом голови районної ради.

        2.12. Контроль за своєчасним та суттєвим наданням інформації та відповіді громадянину здійснює  керуючий справами виконавчого апарату районної ради. 

3.Організація особистого прийому громадян 

        3.1. Особистий прийом громадян у районній раді здійснюється головою районної ради та  її заступником.

        3.2. Голова районної ради та її заступник здійснюють особистий прийом громадян відповідно до графіку.

        3.3. Графік особистого прийому громадян містить дані про місце проведення особистого прийому громадян головою районної ради та її заступником.

        3.4. Графік особистого прийому громадян затверджується розпорядженням голови районної ради та оприлюднюється в районній газеті «Вперед» та на веб-сайті Сумської районної ради.

        3.5. Зміст звернень громадян, з якими вони звертаються на особистий прийом голови районної ради та її заступника, вноситься до журналу обліку.

        3.6. Якщо питання, порушене в усному зверненні, вирішити на особистому прийомі неможливо, то це звернення розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення.

        3.7. За результатами особистого прийому громадянин отримує відповідь у терміни, передбачені статтею 20 Закону України "Про звернення громадян".

        3.8. За бажанням громадянина відповідь на його звернення може бути як письмова, так і усна.

        3.9. Письмова відповідь за наслідками особистого прийому готується у порядку, передбаченому пунктами 2.6-2.10 цього Положення.

        3.10. Контроль за виконанням доручень даних під час прийому, здійснюється головним  спеціалістом відділу з питань організаційного, юридичного та кадрового забезпечення діяльності ради.

4. Діловодство щодо звернень громадян 

        4.1. Діловодство щодо звернень громадян в виконавчому апараті районної ради ведеться в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, згідно з вимогами Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153.

        4.2. Відповідальність за стан діловодства щодо звернень громадян несе керуючий справами виконавчого апарату районної ради. 

 

Заступник голови                                                                     Є.О.Юрченко

 

Додаток 2
до розпорядження  голови

районної ради

10.07.2012р. N 37

 

ГРАФІК

прийому громадян з особистих питань

у Сумській районній раді

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Дні прийому

Години прийому

Бояринова Ірина Володимирівна

Голова районної ради

І, ІІІ понеділок місяця

з 9-00 до 12-00

Юрченко Євгеній Олександрович

Заступник голови районної ради

ІІ, ІV понеділок місяця

з 9-00 до 12-00

 

         Прийом громадян  з особистих  питань  депутатами  Сумської обласної ради  шостого  скликання   здійснюватиметься  за окремим графіком.

 

         Прийом громадян з особистих питань  депутатами  Сумської районної ради шостого  скликання   здійснюватиметься  кожний другий вівторок  місяця у закріплених  сільських, селищних радах з 10-00 до 12-00 ( або в інший день).

 

Герої Радянського Союзу, Герої України, Герої Соціалістичної Праці, інваліди Великої Вітчизняної війни приймаються

ПОЗАЧЕРГОВО.

 

Заступник голови                                                                     Є.О.Юрченко

 

Додаток 3
до розпорядження  голови

районної ради                                   

10.07.2012р. N 37

 

ГРАФІК

виїзного прийому з особистих питань за місцем проживання громадян Сумського району  головою районної ради на  ІІ  півріччя 2012 року

 

№ п/п

Місяць

Назва населених пунктів, де відбудеться прийом громадян

Назва сільської, селищної ради до якої відноситься населений пункт

Місце проведення прийому

1.

Липень

Хотінь

Хотінська селищна  рада

Селищна рада

2.

Серпень

Кіндратівка

Кіндратівська сільська рада

    Сільська  рада

3.

Вересень

Юнаківка

Юнаківська  сільська рада

Сільська рада

4.

Жовтень

Н. Сироватка

Нижньосироватська сільська  рада

Сільська рада

5.

Листопад

Стецьківка

Стецьківська  сільська рада

Сільська рада

6.

Грудень

Косівщина

Косівщинська сільська рада

Сільська рада

 

 

Заступник голови                                                                     Є.О.Юрченко

 

Додаток 4
до розпорядження  голови

районної ради                                   

10.07.2012р. N 37

ГРАФІК

виїзного прийому з особистих питань за місцем проживання громадян Сумського району  заступником  голови районної ради

на ІІ півріччя  2012 року

 

№ п/п

Місяць

Назва населених пунктів, де відбудеться прийом громадян

Назва сільської, селищної ради до якої відноситься населений пункт

Місце проведення прийому

1.

Липень

Низи

Низівська  селищна рада

Селищна рада

2.

Серпень

Шпилівка

Шпилівська сільська рада

Сільська рада

3.

Вересень

Яструбине

Яструбинська сільська  рада

Сільська рада

4.

Жовтень

Постольне

Постольненська  сільська  рада

Сільська  рада

5.

Листопад

Могриця

Могрицька сільська  рада

Сільська рада

6.

Грудень

Кияниця

Кияницька сільська рада

Сільська рада

 

Заступник голови                                                                     Є.О.Юрченко

Ви тут: Головна сторінка ДОКУМЕНТИ Розпорядження голови з основної діяльності Про порядок організації роботи щодо розгляду