Сумська районна рада

Сумської області

  Шосте  скликання

 

  Розпорядження

    голови районної ради

від  09.09.2011                                                                                          № 91     

Про проведення конкурсу

« Краща посадова особа

місцевого самоврядування»

 

        З метою підвищення професіоналізму і творчої активності посадових осіб органів місцевого самоврядування Сумського району, керуючись  статтею 8 Закону  України « Про службу в органах місцевого самоврядування» та статтею 55 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Організувати та провести з 07 по 12 листопада 2011 року І тур  обласного конкурсу

« Краща посадова особа  місцевого самоврядування».

2. Утворити організаційний комітет  районної ради з проведення І туру обласного конкурсу "Краща посадова особа місцевого самоврядування" та затвердити її склад згідно з додатком 1.

3.Затвердити положення про  організаційний комітет районної ради  з проведення І туру обласного конкурсу « Краща посадова особа місцевого самоврядування» з додатком 2.

4. Затвердити  Порядок проведення І туру обласного конкурсу "Краща посадова особа місцевого самоврядування" з додатком 3.

5.Направити  переможців І туру Конкурсу ( за їх згодою) для  участі   у ІІ турі Конкурсу.  

6. Розмістити розпорядження про проведення конкурсу "Краща посадова особа місцевого самоврядування" в засобах масової інформації та на веб-сайті Сумської районної ради.

7. Організацію виконання цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Юрченка Є.О.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за  собою.

 

Голова                                                              І.В.Бояринова

 

Додаток 1

до розпорядження голови

районної ради № 91

від  09.09.2011року

 

Організаційний комітет  районної ради з проведення І туру  обласного конкурсу "Краща посадова особа місцевого самоврядування"

 

1.Юрченко Є.О.    - заступник голови районної ради, голова комітету;

2.Вігран С.І -  керуючий справами виконавчого апарату  районної ради, заступник голови комітету;

3.Дробязко О.В. - начальник відділу з питань організаційного, юридичного та кадрового забезпечення діяльності районної ради, секретар комітету;

Члени комітету:

4.Охріменко М.Л. - голова постійної комісії районної ради з питань соціально - культурного розвитку;

5.Вода А.О. - депутат  районної ради;

6.Рижова В.М. - консультант з юридичних питань відділу з питань  організаційного, юридичного та кадрового забезпечення діяльності районної ради;

7.Білоус П.І. -  начальник відділу управління комунальною власністю та фінансово - господарського  забезпечення і обліку  районної ради;

8.Чхун С.А. - начальник Сумського районного управління юстиції ( за згодою).

 

Заступник голови                                                                 Є.О.Юрченко

 

 

Додаток 2

до розпорядження голови

районної ради № 91

від 09.09.2011 року

 

Положення про  організаційний комітет  районної ради з проведення І туру обласного конкурсу « Краща посадова особа місцевого самоврядування»

 

І. Загальні положення

1.Це Положення визначає порядок діяльності Організаційного комітету районної ради  з організації підготовки і проведення І туру обласного конкурсу « Краща посадова особа органів місцевого самоврядування» ( далі - Організаційний  комітет).

2.Організаційний комітет є колегіальним органом, який утворюється головою районної ради.

3.Організаційний комітет очолює заступник  голови районної ради.До складу комітету можуть входити представники органів виконавчої влади, громадськості, засобів масової інформації, науковці, незалежні експерти.

ІІ. Організація роботи Організаційного комітету

1.Засідання Організаційного комітету проводяться по мірі необхідності. Засідання є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше як дві третини від загальної кількості його членів.

2. За підсумками своїх засідань Організаційний комітет приймає рішення, що мають рекомендаційний характер.

3.Рішення Організаційного комітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів, відкритим голосуванням.

4.У випадку рівного розподілу голосів « за» та «проти» вирішальним є голос голови Організаційного комітету.

5.Рішення Організаційного комітету оформлюються протоколами, які підписує голова, заступник голови, секретар та члени Організаційного комітету.

ІІІ. Повноваження Організаційного комітету

1.Організаційний комітет:

1.1 Вирішує питання розподілу обов'язків серед  членів Організаційного комітету та затверджує план його роботи на першому організаційному засіданні.

1.2. Розглядає подані претендентами документи на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо допуску їх до участі у Конкурсі або надсилає їм обгрунтовану відмову.

1.3. Сприяє  організаційному комітету обласної ради  щодо визначення змісту програми І туру Конкурсу ( зміст  текстів, текстових завдань, теми співбесіди тощо) та критерії оцінки його виконання.

1.4. Сприяє забезпеченню складання тестових завдань, посадових обов'язків з урахуванням кваліфіувційних характеристик посад.

1.5.Приймає рішення щодо підсумків І туру Конкурсу.

1.6. Оголошує результати І туру Конкурсу.

ІV. Повноваження голови Організаційного  комітету

1.Здійснює  загальне керівництво Організаційним комітетом та організаційне забезпечення діяльності Організаційного комітету відповідно до цього Положення.

2.Вносить пропозиції голові районної ради  щодо  зміни складу Організаційного комітету.

3.Організовує роботу щодо висвітлення  інформації про умови проведення Конкурсу.

V. Повноваження заступника Організаційного комітету

1. Заміщує голову Організаційного комітету у випадках його відсутності.

2.Проводить  роз'яснювальну роботу щодо організації проведення Конкурсу, організує узагальнення матеріалів для розміщення їх на офіційному веб - сайті районної ради та інформування сільських, селищних рад.

VІ.Повноваження секретаря Організаційного комітету

1.Бере участь в організаційному  забезпеченні діяльності Організаційного комітету відповідно до цього Положення.

2. Готує необхідні документи  для  розгляду  на засіданнях  Організаційного комітету.

3.Сповіщає та запрошує керівництво та членів  Організаційного комітету на засідання, інформує про хід виконання рішень та планів роботи  Організаційного комітету, складає протоколи його засідань.

4.Організовує збереження  документів Конкурсу.

VІІ.Повноваження членів Організаційного комітету

1.Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків між керівництвом та членами Організаційного комітету.

2.Беруть участь у засіданнях Організаційного комітету.

3.Беруть участь в організації проведення І туру Конкурсу та  підведенні підсумків Конкурсу.

Заступник голови                                                Є.О.Юрченко

 

Додаток 3

до розпорядження голови

районної ради № 91

від 09.09.2011 року

 

Порядок проведення І туру обласного конкурсу "Краща посадова особа місцевого самоврядування"

1.Цей Порядок передбачає організацію проведення І туру обласного  конкурсу "Краща посадова особа місцевого самоврядування" (далі - Конкурс) на кращу посадову особу місцевого самоврядування.

2.Метою проведення Конкурсу є  підвищення  професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, розвитку їх творчої активності¸ініціативи, вдосконалення процесу організації. 

3.Основними завданнями Конкурсу є:

 • o виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які сумлінно та наполегливо виконують службові обов'язки, мають організаторські здібності, що грунтуються на сучасних знаннях;
 • o удосконалення знань і зростання професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування, створення умов для їх кар'єрного зростання;
 • o сприяння підвищенню ефективності роботи з надання адміністративних послуг членам територіальних громад;
 • o формування суспільної думки щодо престижу служби в органах місцевого самоврядування, залучення до роботи в них високопрофесійних управлінців;
 • o виховання у посадовців почуття шанобливого ставлення до своєї професії, неухильного дотримання та втілення в життя основних принципів служби в органах місцевого самоврядування.

4.У Конкурсі можуть брати участь посадові особи  виконавчого апарату районної ради, сільські, селищні голови  та  посадові особи органів виконавчих органів сільських, селищних рад 4-7 категорій за поданням активу територіальної громади, постійних комісій, голови відповідної ради.

 Конкурс проводиться серед посадових осіб відповідно до п.4 Порядку:

 • o "Кращий сільський, селищний голова" ;
 • o «Краща посадова особа сільської, селищної ради»;
 • o «Краща посадова особа виконавчого апарату районної ради».

5.Визначення переможців І туру обласного конкурсу проводиться  організаційним комітетом районної  ради, який скеровує матеріали щодо переможців І туру конкурсу до обласної комісії з проведення Конкурсу.

6.Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об'єктивного, відкритого забезпечення інформацією та його безпосереднього відстеження громадськістю.

7.Оцінювання учасників Конкурсу проводиться за такими критеріями:

 • o рівень професійності, наявність задатків лідера;
 • o здатність до прийняття виважених рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі;
 • o комунікабельність, використання сучасних методів управління; ефективність діяльності посадової особи місцевого самоврядування та результати роботи органу місцевого самоврядування;
 • o рівень співпраці з державними органами;
 • o роль посадової особи місцевого самоврядування в створенні здорового морально-психологічного клімату в колективі;
 • o ставлення громади до особистих та професійних якостей посадової особи місцевого самоврядування;
 • o аналітичні здібності;
 • o здатність до самоосвіти;
 • o вміння працювати в команді;
 • o ерудованість;
 • o виконавська дисципліна;
 • o якість підготовлених документів;
 • o навички роботи з персональним комп'ютером;
 • o наявність внесених пропозицій щодо оптимізації діяльності виконавчої структури органу місцевого самоврядування;
 • o роль посадовця органу місцевого самоврядування в загальних результатах роботи виконавчого апарату.

8. Програма Конкурсу передбачає:

8.1.Завдання на знання активів законодавства та нормативних документів, що стосуються служби в органах  місцевого самоврядування, та їх практичне застосування в роботі;

8.2.Підготовка проектів ділових документів ( рішень ради, розпоряджень голови, тощо);

8.3.Завдання щодо рівня знань державної  мови;

8.4.Знання правил службового етикету;

8.5.З'ясування рівня професійних знань.

9.Під час виконання програми Конкурсу з питань, зазначених у пункті 8.1 цього Порядку, проводиться тестування з питань, зазначених у пунктах 8.2-8.5, виконуються практичні завдання.

10.Посадові особи, які виявили бажання брати участь у Конкурсі, подають організаційному комітету  районної ради наступні документи:

 • o клопотання виконкому відповідної ради щодо участі в Конкурсі;
 • o заяву про участь;
 • o копію особової картки за формою П-2ДС;
 • o характеристику з місця роботи.

11.Організаційний комітет районної ради  з проведення І туру  обласного Конкурсу на підставі поданих документів приймає рішення щодо участі претендентів у Конкурсі, яке оформляється протоколом за підписом голови та секретаря, про що згодом повідомляються всі учасники та органи місцевого самоврядування, які скерували до комісії свої матеріали щодо участі в Конкурсі.

12.Умовами Конкурсу передбачається:

 • проведення комплексного тестування на знання Конституції України та законодавства, що регулює діяльність органів місцевого самоврядування;
 • виконання практичних завдань;
 • складання ділового документа;
 • володіння персональним комп'ютером.
 • 12. Переможців І туру обласного Конкурсу шляхом простого голосування визначає організаційний комітет районної ради. Результати засідання комітету оформляються протоколом, який підписують голова та секретар комітету.
 • 13. Переможцями І туру обласного Конкурсу у районній раді вважаються учасники, які зайняли перше місце. Після чого організаційний комітет районної ради (за їх згоди ) направляє матеріали до обласної ради для участі у ІІ турі Конкурсу.
 • 14. Результати І туру обласного Конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації та розміщуються на веб-сайті Сумської районної ради.

 

Заступник голови                                                                         Є.О.Юрченко

Ви тут: Головна сторінка ДОКУМЕНТИ Розпорядження голови з основної діяльності Про проведення конкурсу " Краща посадова особа органів місцевого самоврядування"