ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Сумської районної державної адміністрації Сумської області

 Н А К А З

від 12.01.2011                            м. Суми                                          1-ОД

 

Про затвердження Порядку

складання і виконання

розпису районного бюджету

Сумського району

 

  На виконання наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року №57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за №86/6374, наказу Головного фінансового управління Сумської обласної державної адміністрації №58 від 20 грудня 2010 рoку, з метою забезпечення організації процедури складання та виконання розпису районного бюджету,-

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Порядок складання і виконання розпису районного бюджету Сумського району (додається).

2.Начальникам  відділів фінансового управління довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів районного бюджету.

3.Подати цей наказ на державну реєстрацію до Сумського районного управління юстиції та оприлюднити в друкованих засобах масової інформації.

4. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації.

5.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника бюджетного відділу фінансового управління Сенченко Н.В.

 

Начальник фінансового управління                                               Н.В.Черних

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника

фінансового управління

Сумської райдержадміністрації

12.01.2011  № 01-ОД

 

ПОРЯДОК

складання і виконання розпису

районного бюджету Сумського району

 

1. Загальні положення

   1.1. Порядок складання і виконання розпису районного бюджету (далі-Порядок)  визначає процедури складання і виконання розпису районного бюджету.   

   1.2. Розпис районного бюджету на відповідний рік (далі - розпис) має бути збалансованим та включати:

  - розпис доходів районного бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду бюджету;

  - розпис фінансування районного бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету та помісячний розпис фінансування загального фонду бюджету;

  - розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань районного бюджету загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету;

  - розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду районного бюджету та надання кредитів із загального фонду районного бюджету;

  - річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

   1.3. Річний розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів районного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету (далі головних розпорядників) за функціональною класифікацією видатків та кредитування й повними кодами  економічної класифікації видатків бюджету (далі КЕКВ) без розподілу за періодами року.

   1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду районного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за функціональною класифікацією видатків та кредитування, й кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету.

   Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 1110), нарахування на заробітну плату (КЕКВ 1120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (КЕКВ 1132), продукти харчування (КЕКВ 1133), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 1160), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (КЕКВ 1171), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 1172), поточні трансферти населенню (КЕКВ 1340). Решта економічних категорій видатків відображаються загальною сумою за КЕКВ 5000 "Інші видатки".

   1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування, кодами економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування).

   Помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування, кодами скороченої економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

   1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, затверджених рішенням районної ради про бюджет, у місячний термін після прийняття цього рішення.

   Якщо розпис на наступний рік не затверджено в установлений термін, то в обов'язковому порядку складається тимчасовий розпис на відповідний період наступного року.

   Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

   1.7. Кошториси за видатками, призначення за якими встановлюються рішенням районної ради про бюджет по головному розпоряднику „Фінансове управління (видатки загального значення)", у частині міжбюджетних трансфертів не затверджуються.

   Головні розпорядники повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та рішення районної ради про бюджет. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВ 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

2. Складання розпису

   2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до районного бюджету.

   2.2. Розпис доходів складається відділом доходів та фінансів галузей виробничої сфери  за участю бюджетного відділу   та головних розпорядників (стосовно доходів спеціального фонду).

   2.3. Розпис фінансування складається бюджетним відділом з урахуванням необхідності покриття помісячних касових розривів загального фонду районного бюджету.

   2.4. Розпис повернення кредитів до районного бюджету складається відділом доходів та фінансів галузей виробничої сфери.

   2.5. Бюджетний відділ  на основі складених розписів доходів, фінансування і повернення кредитів розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду районного бюджету в розрізі головних розпорядників та доводить головним розпорядникам лімітні довідки про обсяги бюджетних асигнувань і при необхідності надають головним розпорядникам додаткові матеріали разом з необхідними роз'ясненнями.

   Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та подають відповідним  відділам фінансового управління Сумської районної державної адміністрації зведені проекти цих документів для включення до розпису.

   Галузеві відділи фінансового управління Сумської районної державної адміністрації контролюють підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання цих матеріалів, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають начальнику бюджетного відділу свої пропозиції щодо включення їх до розпису.

   Після опрацювання і погодження цих матеріалів з начальником   бюджетний відділ зводить  отримані матеріали і подає розпис на затвердження начальнику фінансового управління Сумської районної державної адміністраціі.

   Один примірник затвердженого розпису районного бюджету передається на паперових та електронних носіях управлінню Державного казначейства в Сумському районі, другий - залишається у бюджетному відділі.

   2.6. Фінансове управління Сумської районної державної адміністрації у триденний термін доводять головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та планів використання бюджетних коштів

3. Унесення змін до розпису

   3.1. Унесення змін до розпису здійснюється відповідно до норм, визначених у рішенні районної ради про бюджет (за формами, згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до Порядку), у разі:

  - необхідності перерозподілу видатків за КЕКВ, класифікацією кредитування бюджету і функціональною класифікацією видатків та кредитування районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника;

  - прийняття нормативного акта про передачу повноважень на виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, від одного головного розпорядника до іншого;

  - унесення змін до рішення про районний бюджет;

  - необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або розпису  кредитування;

  - прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між головними розпорядниками;

  - необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду районного бюджету відповідно до положень пункту 3.7 цього Порядку.

   3.2. Внесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом районного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

   3.3. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

  - бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

  - не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду районного бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення ради;

  - враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування);

  - проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в управлінні Державного казначейства у Сумському районі, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

  - відповідати вимогам рішення про районний бюджет та інших нормативно-правових актів.

   3.4. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису працівники відділів  фінансового управління Сумської районної державної адміністрації реєструють за номером та датою (додаток 7). За п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. Один примірник реєстру та копія довідок передається в управління Державного казначейства в Сумському району, один  примірник довідок залишається у відповідному галузевому відділі.

   3.5. Зміни до розпису оформляються таким чином:

  - підписуються начальником бюджетного відділу і працівником відповідного галузевого відділу, або особами, що виконують їхні обов'язки;

  - затверджуються начальником  фінансового управління Сумської районної державної адміністрації, або заступником, що виконує його обов'язки;

  - реєструються за номером та датою;

  - доводяться до управління Державного казначейства в Сумському районі.

   Якщо з об'єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний галузевий відділ готує доповідну записку начальнику  фінансового управління Сумської районної державної адміністрації. Після погодження доповідна записка подається у бюджетний відділ  для проведення зазначеного анулювання, а її копія - до управління Державного казначейства в Сумському районі.

   У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управлінням Державного казначейства в Сумському районі довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

   3.6. Відділи здійснюють реєстрацію довідок та облік змін до розпису, і надсилають копії довідок головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

   Головні розпорядники в триденний термін подають управлінню Державного казначейства у Сумському районі довідки про внесені зміни до зведених кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у розрізі розпорядників нижчого рівня. Головні розпорядники доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

   3.7. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством.

   Протягом року головні розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідок установленої форми, які затверджуються керівниками установ, що затвердили кошторис, без унесення відповідних змін до розпису за спеціальним фондом.

   Розпорядники нижчого рівня протягом року в обов'язковому порядку подають головним розпорядникам завірені відповідним органом Державного казначейства України копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі Державного казначейства України за власними надходженнями. Головними розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, головні розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Головні розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін.

   Управління Державного казначейства в Сумському районі веде окремий облік таких змін, проводить видатки на підставі кошторисів з урахуванням унесених до них змін без внесення змін до розпису та відображає у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

   Внесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. У разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, фінансове управління за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати детальні обґрунтовані розрахунки на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державного казначейства в Сумському районі та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.

   За наявності на рахунку головного розпорядника залишків коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

   У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

4. Тимчасове обмеження асигнувань загального фонду районного бюджету

   4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду районного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, то начальник  фінансового управління Сумської районної державної адміністрації приймає рішення про обмеження асигнувань загального фонду районного бюджету.

   4.2. Відділ доходів та фінансів галузей виробничої сфери  розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду районного бюджету і подає його бюджетному відділу  не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів.

   4.3. Бюджетний відділ на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду розробляє пропозиції щодо тимчасового обмеження помісячних  обсягів асигнувань загального фонду районного бюджету з урахуванням інформації про виділені асигнування та подає на розгляд начальнику  фінансового управління Сумської районної державної адміністрації. Начальник видає наказ, яким встановлює тимчасове обмеження бюджетних асигнувань загального фонду районного бюджету.

   4.4. Відділи, керуючись наказом про тимчасове обмеження асигнувань загального фонду районного бюджету, у триденний термін повідомляють головних розпорядників про таке тимчасове обмеження асигнувань. Управління Державного казначейства у Сумському районі проводить видатки з урахуванням тимчасового обмеження асигнувань.

   4.5. Головні розпорядники беруть зобов'язання та приводять їх у відповідність із бюджетними асигнуваннями, встановленими кошторисами, з урахуванням тимчасового обмеження асигнувань загального фонду районного бюджету.

5. Виконання та звітність

   5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

   5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання районного бюджету здійснюються управлінням Державного казначейства в Сумському районі :

щодо доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;

щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів із районного бюджету наростаючим підсумком з початку року.

   5.3. До 1-го числа місяця, що настає за звітним, управління Державного казначейства в Сумському районі проводить з відділами фінансового управління Сумської районної державної адміністрації звірку розпису за загальним фондом районного бюджету за звітний період, уточненого з урахуванням унесених змін.

   5.4. У звіті про виконання районного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення районної ради про бюджет, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

   Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом районного бюджету складається за функціональною класифікацією у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

Довідки до Порядку

Начальник фінансового управління                                        Н.В.Черних

Ви тут: Головна сторінка ДОКУМЕНТИ Розпорядження голови з основної діяльності Порядок складання і виконання розпису районного бюджету Сумського району